Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  món thịt chín băm
  mớ hỗn hợp, mớ lộn xộn; đồ cũ dùng lại
  make a hash of something
  (khẩu ngữ)
  làm việc gì một cách tồi
  settle somebody's hash
  xem settle
  (khẩu ngữ) như hashish
  Động từ
  (+ up)
  băm (thịt)
  (lóng) làm rối tung lên; làm cái gì một cách tồi
  Xin lỗi tôi đã làm rối tung mọi sự sắp xếp

  * Các từ tương tự:
  hash house, hasheesh, hasher, hashish