Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    nặng tay với, ngược đãi (ai)
    không nên đối xử nặng tay với một em bé nhạy cảm
    giải quyết sai, giải quyết không có hiểu quả
    công ty chúng ta đã mất một đơn đặt hàng quan trọng vì các vị giám đốc đã thương lượng không được tốt