Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misconduct /,miskɒndʌkt/  

 • Danh từ
  hành vi sai trái (nhất là về nghiệp vụ hay tình dục)
  chị ta kiện đòi ly hôn vì chồng tằng tịu với cô thư ký
  sự quản lý tồi
  misconduct of the company's affairs
  sự quản lý tồi công việc của công ty
  Động từ
  quản lý tồi
  misconduct oneself [with somebody]
  tằng tịu với ai