Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mismanage /,mis'mænidʒ/  

 • Động từ
  quản lý tồi, quản lý kém
  mismanage one's business affairs
  quản lý tồi công việc kinh doanh của mình

  * Các từ tương tự:
  mismanagement, mismanager