Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bao tay (để giữ ấm tay lúc trời lạnh)
  Động từ
  trượt, lở, hụt
  người chặn bóng (cricket) trượt một quả rất dễ
  cô ta đã có một cơ hội tuyệt vời nhưng đã bỏ lỡ mất

  * Các từ tương tự:
  muffetee, muffin, muffin-face, muffle, muffled, muffler