Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bộ mặt đờ đẫn/lạnh lùng