Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khăn choàng cổ
    (Mỹ, như silencer) bộ tiêu âm (ở xe)