Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (tiếng lóng).
  giao hợp với ai
  đ.mẹ, mẹ kiếp
  fuck it!
  mẹ kiếp!
  fuck youI don't care if I never see you again
  đ.mẹ mày, có gặp lại mày nữa hay không tao cũng cóc cần
  fuck the bloody thingit won't work
  đ.mẹ cái của chết tiệt này, nó không chạy nữa
  fucking well
  (dùng để nhấn mạnh một sự giận dữ, một mệnh lệnh) dứt khoát
  dứt khoát là mày phải đến, dù muốn hay không
  fuck somebody about (around)
  đối xử tệ với ai
  cái công ty chết tiệt này vẫn đối xử tệ với tôi
  fuck off
  (đặc biệt ở thức mệnh lệnh) cút đi, xéo đi
  fuck something up
  làm hỏng, hủy hoại cái gì
  Danh từ
  (tiếng lóng)
  sự giao hợp
  bạn làm tình
  she's a good fuck
  cô ả là một bạn làm tình hay lắm
  not care (give) a fuck [about somebody (something)]
  cóc cần
  nó cóc cần ai cả

  * Các từ tương tự:
  fuck-all, fuck-up, fucker, fucking