Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ, Phó từ
    (tiếng lóng)
    bỏ bố
    I'm fucking sick of the whole fucking lot of you
    tao chán ngấy bỏ bố cả lũ chết tiệt chúng mày