Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brutalize /'bru:təlaiz/  

 • Ngoại động từ
  làm cho thành hung ác, làm cho thành tàn bạo
  hành hung, đối xử hung bạo với (ai)
  Nội động từ
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) trở nên hung dữ, trở nên hung bạo

  * Các từ tương tự:
  brutalize, brutalise