Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Hasit (thuốc lá chế bằng lá thuốc non và đọt gai dầu ở Thổ-nhĩ-kỳ, Ân-ddộ...)