Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hash house /'hæʃhaus/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quán ăn rẻ tiền