Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disaster /di'zɑ:stə[r]/  /di'zæstə[r]/

 • Danh từ
  tai họa, thảm họa
  a natural disaster
  thiên tai
  the play's first night was a disaster
  đêm diễn đầu tiên của vở kích là một thảm họa
  sự thất bại
  his career is a story of utter disaster
  sự nghiệp của anh ta là cả một thất bại ê chề

  * Các từ tương tự:
  disaster area