Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bi kịch
  các vở bi kịch và hài kịch của Shakespeare
  tấn thảm kịch, tấn bi kịch
  it was a great tragedy that she died so young
  cô ta mất còn trẻ tuổi quá, thật là một tấn thảm kịch