Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

catastrophe /kə'tæstrəfi/  

  • Danh từ
    thảm họa