Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều: fiascos, từ Mỹ: fiascoes)
    sự thất bại hoàn toàn
    buổi liên hoan là một thất bại hoàn toàn do giấy mời đề sai ngày tháng