Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abortion /ə'bɔ:∫n/  

 • Danh từ
  sự phá thai; sự sẩy thai
  nhiều người phản đối việc phá thai
  kế hoạch sớm thất bại; hành động sớm thất bại

  * Các từ tương tự:
  abortion mechanism, abortionist