Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abortionist /ə'bɔ:∫ənist/  

  • Danh từ
    người phá thai