Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật) cơ năng bỏ dở