Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    kêu xì xì, kêu xè xè

    * Các từ tương tự:
    fizzle out