Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hang, động
  Động từ
  (thường go caving)
  đi thám hiểm hang động (coi như một môn thể thao)
  cave in
  sập, sụp
  mái đường hầm sập [đè lên công nhân]
  mọi sự chống đối kế họach đã sụp đổ

  * Các từ tương tự:
  cave-dweller, cave-in, cave-man, caveat, caveman, cavendish, caver, cavern, cavernicolous