Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái khóa (thắt lưng, giày…)
  Động từ
  [cài] khóa; khóa chặt
  my belt is looseI didn't buckle it up tightly enough
  thắt lưng tôi bị lỏng, tôi đã không cài chặt
  these shoes buckle at the side
  giày này cài ở một bên
  [làm] oằn
  kim loại cong đi vì sức nóng
  (nghĩa bóng) anh ta bắt đầu oằn lưng vì sức ép của công việc
  buckle down to something
  kiên quyết bắt tay vào việc gì
  chị ta kiên quyết bắt tay vào công việc mới của mình
  buckle somebody in (into) something
  buộc chặt ai vào (một chiếc ghế…) bằng dây đai
  người nhảy dù đã được buộc chặt vào bộ đồ nhảy dù
  buckle [something] on
  buộc bằng khóa vào
  buckle no one's belt
  khóa thắt lưng vào
  thanh gươm buộc lủng lẳng
  buckle to
  (khẩu ngữ)
  nỗ lực, cố gắng nhiều (thường nói về một nhóm người)
  tụi trẻ phải cố gắng nhiều trong khi mẹ chúng nằm viện

  * Các từ tương tự:
  buckler