Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fastening /'fɑ:sniη/  /'fæsniη/

  • cái cài, cái chốt (cửa và cửa sổ)