Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

buckler /'bʌklə[r]/  

  • Danh từ
    cái mộc (hình tròn, đeo ở cánh tay)