Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái kẹp (nhất là trong từ ghép)
  cái kẹp giấy
  cái kẹp tóc
  (cách viết khác cartridge clip) cái nạp đạn
  cái cài áo (để trang sức)
  Động từ
  (-pp-)
  kẹp bằng kẹp; bị kẹp
  có một tấm séc kẹp vào mặt sau bức thư
  kẹp văn kiện lại với nhau
  Động từ
  (-pp-)
  xén, hớt
  clip a sheep
  xén lông cừu
  clip a hedge
  xén hàng rào
  bấm (cắt) móng tay
  bấm (vé xe… để chứng tỏ là vé đã sử dụng)
  nuốt (chữ khi đọc)
  anh ta nuốt chữ khi nói
  (khẩu ngữ) đánh mạnh
  clip somebody's ear; clip somebody on the ear
  đánh mạnh vào tai ai
  clip somebody's wings
  chặt đôi cánh của ai (nghĩa bóng), cản trở dự hăm hở phấm đấu của ai
  có thêm một cháu bé phải chăm sóc đã cản trở một ít chí phấn đấu của chị ta
  clip something out of something
  cắt đứt, cắt (bằng kéo…)
  cắt lấy một bài ở tờ báo
  Danh từ
  sự xén, sự hớt
  lượng lông xén ra mỗi con mỗi lần
  (khẩu ngữ) cú đánh mạnh
  đoạn trích phim ngắn
  at a fair (good…) clip
  với tốc độ nhanh
  the old car was travelling at quite a clip
  chiếc xe cũ chạy với tốc độ rất nhanh

  * Các từ tương tự:
  clip art, clip-clop, clip-joint, clip-on, clipart, clipboard, clipped, clipper, clipper limiter