Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thuyền buồm chạy nhanh (ngày xưa dùng đi đường xa)
  clippers
  số nhiều
  dụng cụ cắt xén (thường trong từ ghép)
  cái bấm móng tay

  * Các từ tương tự:
  clipper limiter