Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tất ngắn
  một đôi tất ngắn
  pull one's socks up
  (Anh, khẩu ngữ)
  cố gắng, gắng sức
  các thầy giáo của em bảo em phải gắng sức hơn nữa, nếu không chắc chắn em sẽ thi trượt
  put a sock in it
  (cũ, Anh, khẩu ngữ)
  im đi, thôi làm ồn
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  cú đấm
  give him a sock in the jaw!
  cho nó một cú đấm vào hàm đi!
  Động từ
  đấm, thụi
  sock him in the jaw!
  đấm vào hàm nó đi!
  sock it to somebody
  (cũ, khẩu ngữ)
  công kích ai mạnh mẽ; diễn đạt một cách mạnh mẽ
  diễn giả thực sự đã công kích họ một cách mạnh mẽ

  * Các từ tương tự:
  sockdolager, sockdologer, socker, socket, socketed, sockeye, socking