Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hốc
  the eye socket
  hốc mắt
  ổ cắm [điện]
  a socket  for an electric light bulb
  ổ cắm đèn điện, phích cắm đèn điện

  * Các từ tương tự:
  socketed