Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

socketed /'sɔkitid/  

  • Tính từ
    có lắp đui; đã lắp vào đui