Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    (Anh, khẩu ngữ)
    hết sức
    it had grown into a socking great tree
    cây đó đã mọc thành một cây hết sức to