Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bilk somebody [out] of something
  lừa đảo ai lấy cái gì
  nó lừa lấy hết tiền của chúng tôi

  * Các từ tương tự:
  bilker