Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • hình rời (một tập hợp các hình đồ họa được lưu trữ trên đựa để sử dụng trong các chương trình dàn trang hoặc chương trình đồ họa giới thiệu)