Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khoảng, quãng
  khoảng thời gian giữa ánh chớp và tiếng sấm
  lúc nghỉ, lúc ngớt, lúc ngừng
  an interval of 15 minutes after the second act
  một thời gian nghỉ mười lăm phút sau màn hai của vở kịch
  he returned to work after an interval in hospital
  anh ta trở lại làm việc sau một thời gian ở bệnh viện
  khoảng thời gian, lúc
  bà ta mê sảng nhưng cũng có những lúc tỉnh táo
  (âm nhạc) quãng
  an interval of one octave
  quãng tám
  at intervals
  chốc chốc
  chốc chốc bà ta lại ngừng để nghỉ
  cách nhau một khoảng là
  cây được trồng cách nhau một khoảng là 20 bộ

  * Các từ tương tự:
  Interval estimation, intervale, intervalic, intervallic, intervalometer