Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trích đoạn
    trích đoạn từ một cuốn tiểu thuyết

    * Các từ tương tự:
    excerptible, excerption