Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clip-joint /'klipdʒɔint/  

  • Danh từ
    (tiếng lóng, xấu)
    quán đêm cứa cổ (thu tiền cao của khách)