Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật)
  quạ mỏ hẹp
  Động từ
  (khẩu ngữ)
  lấy giá cắt cổ
  khách sạn này thực sự lấy chúng ta giá cắt cổ
  bịp (trong cờ bạc…)
  chúng nó bịp của cậu ta 100 bảng
  Danh từ
  (cách viết khác castle)
  quân tháp (quân cờ)

  * Các từ tương tự:
  rooker, rookery, rookie, rooky