Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mảnh cắt, mảnh xén ra
  (+ of) mẩu
  những mẩu chuyện ngồi lê đôi mách
  tôi đã nhận được một mẩu tin có thể làm anh quan tâm

  * Các từ tương tự:
  snippety