Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-)
  tỉa cành, xén cành (của cây)
  lop something off (away)
  xén, tỉa
  tay anh ta bị cưa điện xén cụt

  * Các từ tương tự:
  lop-eared, lop-sidedness, lope, lophobranch, lophodont, lophophore, lopper, lopping, loppy