Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clip-on /'klipɒn/  

 • Tính từ
  kẹp, đính bằng kẹp
  a clip-on bow-tie
  chiếc nơ kẹp
  Danh từ
  (thường số nhiều)
  vật (đính bằng kẹp)
  hoa tai của chị có phải là loại kẹp không