Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bị cắt cụt
    clipped form
    hình thức bị cắt cụt
    rõ ràng và nhanh (lời nói)