Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abbreviate /ə'bri:vieit/  

  • Động từ
    viết tắt
    trong chữ viết, danh hiệu Doctor được viết tắt là Dr

    * Các từ tương tự:
    abbreviated, abbreviated address