Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abbreviated /ə'bri:vietid/  

  • Tính từ
    tóm tắt, viết tắt, rút ngắn lại
    ngắn cũn cỡn (quần áo...)

    * Các từ tương tự:
    abbreviated address