Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  để lộ
  a very revealing dress
  chiếc áo để hở (để lộ) nhiều bộ phận cơ thể
  a revealing slip of the tongue
  lỡ lời để lộ nhiều sự kiện