Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

truncate /trʌŋ'keit/  /'trʌŋkeit/

 • Động từ
  cắt cụt (cắt phần chóp đi)
  hình chóp cắt cụt
  đăng bài báo của chị dưới dạng cắt xén bớt

  * Các từ tương tự:
  truncated, Truncated earnings function