Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

summarize /'sʌməraiz/  

  • Ngoại động từ
    tóm tắt, tổng kết