Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

epitomize /i'pitəmaiz/  

  • Ngoại động từ
    tóm tắt, cô lại
    là hình ảnh thu nhỏ của

    * Các từ tương tự:
    epitomize, epitomise, epitomizer