Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ clipping) bài báo cắt ra, truyện báo cắt ra
  cành giâm
  take a cutting from a rose
  lấy một cành giâm hoa hồng
  (cách viết khác cut) đường hầm
  Tính từ
  buốt, lạnh cắt da cắt thịt (gió)
  chua cay, cay độc
  cutting remarks
  những nhận xét cay độc

  * Các từ tương tự:
  cutting head, cutting-room, cuttingly