Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cuttingly /'kʌtiŋli/  

  • [một cách] chua cay, [một cách] cay độc
    ...she said cuttingly
    ...cô ta nói một cách cay độc