Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chua cay, cay độc
    mordant criticism
    lời chỉ trích cay độc