Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gay gắt; cay độc (lời phê bình…)
  a scathing remark
  lời nhận xét cay độc
  a scathing rebuke
  lời quở trách gay gắt
  bảng tường thuật phê phán gay gắt về tình trạng thiếu biện pháp giữ gìn an toàn

  * Các từ tương tự:
  scathingly